20/2/09

Les Taules de Debat post Tancada de la UdL: Materials (1)

Veien que desprès de 24 hores de la primera sessió de la primera Taula de Debat sobre el Pla estratègic de la UdL el Fòrum habilitat al Campus virtual de la Web de la UdL ningú hi ha fet cap aportació, LO CAMPUS també volem incentivar al debat i per això començarem a publicar tant de materials com puguem perquè tothom estigui suficientment informat i pugui participar quan vulgui.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
DE LES TAULES DE DEBAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

PREÀMBUL
La constitució d'unes taules de debat entre totes les parts que conformen la comunitat universitària de la Universitat de Lleida (estudiantat, PDI, PAS i equip rector) per analitzar i posar a debat la conjuntura actual de la universitat, obliga a la redacció d'un reglament de règim intern que en reguli el funcionament per tal que aquestes taules de debat tinguin la màxima serietat i siguin el màxim de funcionals i efectives.

Aquest “Reglament de Regim Intern de les Taules de Debat de la Universitat de Lleida” ve a desenvolupar i a concretar l'esperit de construcció consensuada per tota la comunitat universitària del model d'universitat pública que volem, el qual queda recollit en l'Acord entre l’estudiantat i el rectorat.

La constitució d'aquestes taules de debat és un dels fruits de l'acord que es va subscriure entre l'equip rector i l'estudiantat crític amb l'aplicació de l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) a la UdL. Aquest acord va possibilitar, així mateix, la finalització de la tancada que els estudiants van portar a terme entre el 9 i el 18 de desembre de 2008 a l'edifici del Rectorat.

CAPÍTOL I – CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LES TAULES

Article 1r – La composició de les taules de debat serà la següent, tenint en compte que hi han de participar tots els sectors que conformen la comunitat universitària de la Universitat de Lleida (UdL): cinc (5) representants de l'estudiantat, cinc (5) representants del professorat, tres (3) representants del PAS i tres (3) representants del consell de direcció.

Article 2n – Per poder constituir cadascuna de les taules de debat, hi haurà d'haver, en primera convocatòria, tres quartes parts dels representants i, com a mínim, un representant de cadascun dels sectors que conformen la comunitat universitària. En segona convocatòria, la taula es podrà constituir amb l'assistència de la majoria simple dels representants, sempre i quan hi hagi presència de totes les parts constituents. Entre la primera i la segona convocatòries hauran de transcórrer un total de quinze (15) minuts.

Article 3r – Les taules de debat, s'iniciaran la setmana del 16 al 20 de febrer i, en principi, s'acabaran a finals d'abril. Tanmateix, aquest calendari previst inicialment podrà ser prorrogat si les diferents parts així ho consideren i es podrà allargar fins que els representants dels diferents sectors implicats ho vegin oportú i/o necessari. Per poder donar per finalitzades aquestes taules de debat, caldrà haver sotmès a anàlisi i debat tots els temes acordats.

Article 4t – Els temes que s'han acordat de debatre són els següents:
1. Pla Estratègic de la UdL. La UdL que volem, integració i servei al territori. Conjuntura i desenvolupament actual del pla estratègic
2. Funcionament intern. Estructura orgànica, participació, procés de presa de decisions, sentiment de pertinença.
3. Qualitat acadèmica. Excel·lència, plans d’estudis i metodologia pedagògica. 4. Coeducació. Anàlisi i proposta davant de l’adopció dels rols vinculats al gènere dins la universitat.
5. Extensió de la universitat a la societat. Anàlisi i proposta d’obertura de la universitat a aquells sectors que actualment no hi participen
6. Política lingüística.
7. Finançament. Estructura del finançament universitari català i la seua aplicació a la UdL.

CAPÍTOL II – ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TAULES

Article 5è – Per a cadascun dels temes sotmesos a debat s'hi dedicaran dues sessions. Entre una sessió i l'altra hi haurà d'haver, com a mínim, una setmana (7 dies) de marge. Per concloure el debat en les taules, caldrà que hi hagi un acord entre les part, al qual s'intentarà arribar-hi en dues sessions en consens entre les part.

Article 6è – L'estructura general dels debats serà la següent: 1. Constitució de la taula de debat. 2. Aprovació de l’acta del debat anterior. 3. Aprovació dels acords presos en la sessió anterior. 4. Introducció del tema a debat. 5. Exposició d'arguments. 6. Torn tancat de paraula del públic assistent. 7. Discussió. 8. Torn obert de paraula del públic assistent. 9. Proposta i ratificació de l'ordre del dia següent.

Article 7è – S'entén per torn tancat de paraula aquell que queda limitat, en el moment d'obrir-se, quant a les persones que hi participaran. La participació sempre es demanarà per petició expressa a mà alçada. A més a més, durant aquest torn no hi haurà dret a rèplica. Si s'escau, el moderador podrà obrir un segon torn tancat de paraula, però en cap cas s'hi podran plantejar idees que ja s'hagin exposat anteriorment.
S'entén per torn obert de paraula aquell que no queda limitat, en el moment d'obrir-se, quant a les persones que hi participaran. Es demanarà paraula a mà alçada i hi haurà dret a rèplica.

Article 8è – El lloc del debat haurà de ser prou ampli com per poder acollir totes aquelles persones que hi vulguin ser presents.

Article 9è – Es distingeixen tres funcions per a les persones que poden assistir i participar en els diferents debats: representants, convidats i assistents.
Els representants de cadascuna de les taules de les parts implicades en el debat seran els que estudiantat, PDI, PAS i consell de direcció determinin segons els respectius mecanismes d’elecció de representació que consideri adients cadascuna de les parts. Aquests seran els únics que tindran reconegut, si s’escau, el dret de vot. Per aquest motiu és que s’estableix en el sisê article que el primer punt de l’ordre del dia de totes les taules serà la constitució de les mateixes. La quota de participació de cada col·lectiu queda establerta en l'article primer. Els convidats seran persones especialistes en els temes proposats per als diferents debats que cadascuna de les parts pugui aportar fins a un màxim de dos (2).
Aquests podran intervenir a l’hora d’exposar arguments i de participar en la discussió posterior. Únicament els serà reconegut el dret a veu. La Universitat facilitarà la presència als debats dels convidats. Els assistents seran totes aquelles persones membres de la comunitat universitària que vulguin assistir i/o participar en algun o alguns dels temes proposats a debat. Tindran únicament reconegut el dret a veu en els moments determinats com a torns de paraula del públic.

Article 10è – La persona encarregada de moderar els diferents debats es definirà en la primera taula del tema a tractar, amb l'acord de tots els sectors de la comunitat universitària, en la qual li serà reconegut el càrrec de moderador o moderadora de les taules de debat. Les seues funcions seran mantenir en tot moment un debat ordenat i un clima de respecte entre totes aquelles persones que hi participin, així com també donar pas a les diferents intervencions del públic assistent. En els moments de debat, serà el mediador entre els representants dels diferents sectors de la comunitat universitària i, en els moments que així s'escaigui, entre el públic assistent i els representants de la taula. La persona a qui se li assigni aquesta funció s'haurà de comprometre a ser plenament imparcial i objectiva al llarg de tots els debats. Per tant les seues intervencions no hauran de ser posicionades i no tindrà el dret a vot.

Article 11è – La persona encarregada d'aixecar acta de cadascuna de les sessions de debat serà definida en la primera taula del tema a tractar, amb l'acord de tots els sectors de la comunitat universitària, en la qual li serà reconegut el càrrec de secretari o secretària de les taules de debat. La seua funció serà, principalment, la de recollir per escrit el debat, la qual cosa vol dir deixar constància de totes les aportacions que puguin fer els assistents, així com també dels acords finals a què els representants arribin. La persona a qui se li assigni aquesta funció s'haurà de comprometre a ser plenament imparcial i objectiva al llarg de tots els debats. No tindrà reconeguts ni el dret a veu ni el dret a vot.

Article 12è – Els acords es prendran per consens de totes les parts. S'entén per consens l'absència de votacions. Es podran fer votacions en el moment que totes les parts entenguin que les negociacions es troben en punt mort i bloquejades i així ho constati la persona que s'encarregui de la moderació. En cas que totes les parts creguin oportú haver de fer votacions, els acords seran presos per majoria qualificada, tot entenent per majoria qualificada el 75% dels vots afirmatius. Sigui com sigui, per prendre qualsevol decisió sobre un dels temes sotmesos a debat aquest haurà de figurar en l'ordre del dia corresponent. En aquest cas, els representants del consell de direccióes mantindran al marge i, per a la resta de representants, s’entendrà que cada persona disposa d’un vot.

Article 13è – Mentre es realitzi aquest procés de debat, en els termes que aquest Reglament defineix i proposa, i fins que no es concretin els diferents acords presos en forma de document únic sotmès a referèndum, s'aplicarà una moratòria pel que fa al desenvolupament dels nous graus que encara no han estat proposats per al curs 2009/2010 i condicionaran, en qualsevol cas, les modificacions dels plans d'estudi dels graus verificats o en vies de verificació.

Article 14è – El conjunt d'acords presos en els debats seran recollits en un únic document, que recollirà els acords consensuats i els acords resultat de votacions que serà sotmès a referèndum a tota la comunitat universitària de la UdL perquè aquesta pugui expressar el seu acord o desacord amb el mateix. Posteriorment, el document referendat serà elevats als òrgans de govern i representació de la Universitat perquè sigui ratificat, si s’escau, i es debatin els aspectes no consensuats.

Article 15è - Aquest “Reglament de Rêgim Intern de les Taules de Debat de la Universitat de Lleida” és el reglament que articula el funcionament de les taules de debat i per tant s’entén acceptat per totes les part i participants i assistents a les taules.

Article 16è - En totes aquelles qüestions no previstes en aquest “Reglament de Regim Intern de les Taules de Debat de la Universitat de Lleida”, els representants dels diferents sectors de la comunitat universitària podran prendre les mesures que així considerin oportunes i/o necessàries, sempre per consens i prèvia consulta a les parts representades.


...